Privacybeleid en Cookies

Privacybeleid en cookies

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken. Met cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze website. Dit doen wij om de website optimaal te laten functioneren en om in te spelen op de informatiebehoefte van onze bezoekers. Door gebruik te maken van onze website stemt u in met het plaatsen van cookies. Lees meer hierover in onze privacy- en cookieverklaring.

Privacyverklaring
Wie zijn wij?
Met deze verklaring (hierna de “Verklaring”) willen wij u informeren over de wijze waarop
persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door ons, Optimum Group Wellen, met zetel in
België te 3830 Wellen, Bodemstraat 14 en met ondernemingsnummer 0436.337.375 (hierna
“wij”).
Onze contactgegevens kan u vinden onder punt 11 van deze Verklaring.
Tenzij anders vermeld, zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van de
persoonsgegevens die door ons worden verzameld in het kader van onze diensten en
activiteiten. Wij treden aldus op als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, te weten
de persoon die het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens
vaststelt.
Wij gaan niet intentioneel over tot het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens
betreffende personen die jonger zijn dan 16 jaar.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, hangt af van Uw specifieke situatie of de
specifieke activiteiten of diensten die worden aangeboden of verzocht.
Onder “persoonsgegevens” wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon.
Wij verzamelen persoonsgegevens van u en of uw vertegenwoordigers, personeel,
zelfstandige medewerkers of bestuurders (hierna samen ook aangeduid als “U” of “Uw”).
In het bijzonder verzamelen wij administratieve gegevens en contactgegevens. Hiermee
kunnen wij U identificeren of contact met U opnemen, of kunnen wij zaken met U doen als U
een leverancier of een zakelijke partner bent. Deze persoonsgegevens kunnen
contactgegevens zijn zoals Uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en andere unieke
details zoals Uw functie, gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot onze
diensten.

Wij verzamelen en verwerken geen gevoelige informatie, bijvoorbeeld gegevens met
betrekking tot ras of etnische afkomst, religieuze overtuiging, lichamelijke of geestelijke
gezondheid of seksuele geaardheid. Indien dergelijke persoonsgegevens aan ons zouden
worden verstrekt, zullen wij deze niet gebruiken en zullen wij deze verwijderen.
Op onze website worden ook “cookies” gebruikt. Dit zijn kleine deeltjes informatie die door
de browser op Uw computer worden opgeslagen en ons toelaten om bepaalde inlichtingen
over de gebruikers van onze website te registreren (bv. taalkeuze, duur van Uw bezoek op
de pagina, …). Ze helpen om de website beter af te stemmen op Uw wensen, voorkeuren en
gebruiksgemak. Meer informatie hierover kan u terugvinden in onze cookie verklaring.

Hoe verkrijgen wij Uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere
wanneer:
 U een (online) formulier invult uitgegeven door Optimum Group Wellen
 U deelneemt aan een evenement of actie georganiseerd door Optimum Group Wellen
 U zich abonneert op een nieuwsbrief van Optimum Group Wellen
 U deelneemt aan enquêtes.
Wij kunnen Uw persoonsgegevens rechtsreeks van U verkrijgen of via derde partijen.
Als we dat doen, vragen we deze derde partijen om te bevestigen dat de informatie
rechtmatig werd verkregen en dat wij het recht hebben om de verkregen data van hen te
gebruiken.

Waarvoor hebben we Uw persoonsgegevens nodig?
We kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten,
evenementen, diensten, speciale aanbiedingen of nieuwsbrieven waarvan wij denken dat U
hierin geïnteresseerd zou zijn.
Indien U niet langer dergelijke informatie wenst te ontvangen, kan U ons hieromtrent steeds
verzoeken. Onze contactgegevens kan U vinden onder punt 11 van deze Verklaring.
Wij kunnen tevens communicatie voeren omtrent onze activiteiten en evenementen op
website van derde partijen. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze derde
partijen na te lezen om te begrijpen wat hun beleid is inzake de verwerking van
persoonsgegevens.
Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken om uw deelname aan onze activiteiten of
evenementen te realiseren.
Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken voor statistische doeleinden en voor het
uitvoeren van studies. Zo kunnen wij persoonsgegevens gebruiken om statistieken te
genereren omtrent bijvoorbeeld de demografische analyse van onze leden en het aantal
deelnemers per evenement. Wij kunnen dergelijke statistieken ook gebruiken met het oog
op direct marketing.

Wat is de juridische grondslag voor onze verwerking van persoonsgegevens?
Wij kunnen Uw persoonsgegevens gebruiken op basis van Uw toestemming met één of meer
verwerkingsdoeleinden vermeld in deze Verklaring. U kan op ieder ogenblik Uw
toestemming intrekken. Meer informatie hierover kan u vinden onder punt 11 van deze
Verklaring.
Wij kunnen Uw persoonsgegevens ook gebruiken in de mate dat dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van een overeenkomst die U met ons heeft gesloten of om, op Uw verzoek, de
noodzakelijke stappen te kunnen zetten om tot een overeenkomst met ons te komen.
Tot slot kunnen wij Uw persoonsgegevens gebruiken wanneer dit noodzakelijk is voor de
behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, in de mate dat dit opweegt tegen Uw
belangen en rechten.

Met wie delen wij Uw persoonsgegevens?
Wij delen Uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij (i) wij daarvoor Uw voorafgaande
toestemming hebben ontvangen, (ii) wij hiertoe verplicht worden in het kader een
regelgeving of juridische procedure, of (iii) wij hiertoe worden verzocht door wetgevende of
gerechtelijke instanties.
Bovendien doen wij een beroep op bepaalde onderaannemers zoals onder meer
studiebureaus, marketing bureaus, en dit teneinde een deel van onze diensten aan hen uit te
besteden. Deze onderaannemers worden niet als derden beschouwd. Wij zien erop toe dat
deze onderaannemers de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen om Uw
persoonsgegevens rechtsgeldig en rechtmatig te verwerken en onder geen enkel beding
kenbaar maken aan derden.

Waar verwerken en bewaren wij Uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt en bewaard in België, of in een ander land
waar onze dienstenverstrekkers over faciliteiten beschikken. Het is evenwel onze duidelijke
intentie om ervoor te zorgen dat Uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie blijven.
Hoelang bewaren wij Uw persoonsgegevens?
Wij bewaren Uw Gegevens enkel zolang dit noodzakelijk is voor de doeleinden van de
verwerking vermeld in deze Verklaring. Uw persoonsgegevens zullen ook worden bewaard
en gebruikt zolang dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om
geschillen te beslechten of onze overeenkomsten af te dwingen.

Hoe beveiligen wij Uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden beschouwd als strikt vertrouwelijk. Wij treffen de gepaste
technische en organisatorische maatregelen te treffen om de verstrekte en verzamelde
persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging,
beschadiging, toevallige of onwettige toegang of enige andere ongeoorloofde verwerking
van persoonsgegevens.

Over welke rechten beschikt U?
U kan zich beroepen op alle rechten krachtens het Belgische recht, en in het bijzonder de
volgende rechten:
 U heeft steeds recht op toegang tot en inzage in Uw persoonsgegevens.
Om toegang te verkrijgen tot Uw persoonsgegevens dient U een schriftelijke aanvraag te
richten aan ons op volgende wijze:
 per email: sales@optimumgroupwellen.be ;
 schriftelijk naar volgend postadres: Bodemstraat 14, 3830 Wellen
 U heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde
persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten. Teneinde deze rechten uit
te oefenen kan U op volgende wijze contact met ons opnemen:
o per email: sales@optimumgroupwellen.be ;
o schriftelijk naar volgend postadres: Bodemstraat 14, 3830 Wellen
 U heeft als lid het recht om U te verzetten tegen de verwerking van Uw
persoonsgegevens of om uw eerder gegeven toestemming voor een welbepaalde
verwerking van persoonsgegevens in te trekken. U kan hiervoor schriftelijk contact
opnemen met ons:
o per email: sales@optimumgroupwellen.be ;
o schriftelijk naar volgend postadres: Bodemstraat 14, 3830 Wellen
Bij de uitoefening van dit recht verzoeken wij U om duidelijk aan te geven tegen welke
verwerking(en) U zich verzet of welke toestemming U wenst in te trekken. We wensen U er
wel op te wijzen dat het verzet tegen bepaalde verwerkingen of het intrekken van Uw
toestemming voor bepaalde verwerkingen van Uw persoonsgegevens tot gevolg kan hebben
dat U niet langer geïnformeerd zal worden of gebruik zal kunnen maken van door ons
aangeboden activiteiten of diensten.
Indien U Uw rechten wenst uit te oefenen, vragen wij U om ons een bewijs van Uw identiteit
te verschaffen dit teneinde elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van Uw
persoonsgegevens te voorkomen. Wij vragen U dan ook bij voorkeur om een kopie van de
voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan Uw aanvraag.

Vragen of klachten?
Indien U een vraag of klacht heeft over onze verwerking van persoonsgegevens, over de
uitoefening van Uw rechten of over deze Verklaring, dan kan U contact met ons opnemen
via de volgende kanalen:
 Per e-mail: sales@optimumgroupwellen.be
 schriftelijk naar volgend postadres: Bodemstraat 14, 3830 Wellen
Indien U niet tevreden bent met ons antwoord, of indien U opmerkingen heeft omtrent de
uitoefening van Uw rechten, of indien U meent dat onze verwerking van Uw
persoonsgegevens niet in regel zou zijn met de wetgeving, dan kan U hierover klacht
indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beter
bekend onder de benaming van Privacycommissie. Alle informatie kan hieromtrent
gevonden worden op https://www.privacycommission.... om te gaan met aanpassingen aan deze Verklaring?
Deze Verklaring kan door ons worden aangepast of aangevuld indien wij dit nodig achten.
We moedigen u aan om periodiek deze Verklaring door te nemen om te weten te komen
hoe wij Uw persoonsgegevens verwerken en beschermen.

Neem  contact op
Neem contact op
Direct contact Meer weten